Algemene voorwaarden schilderingen

1  Prijzen en betalingen
De totale kosten van een muurschildering wordt altijd via de mail bevestigd. Betaling van muurschilderingen is contant op de dag als het klaar is. Bij afname van panelen en schilderijen vind levering plaats na vooruitbetaling. Betaling kan alleen plaatsvinden door bank of giro overschrijving op bankrekeningnummer NL63 INGB 0651550505 t.n.v. N. Kuijlaars te Leidschendam of contant als het schilderij wordt opgehaald. Niekie Kids Design zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat Niekie Kids Design de betaling heeft ontvangen.

2 Bezorgkosten                                                                                                       Niekie Kids Design brengt een bijdrage in verpakking en verzendkosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland bedraagt 8 euro per bestelling voor een pakket kleiner dan 100 cm tot 5 kg, groter dan 100 cm worden de verzendkosten 14 euro . Leveringen buiten Nederland zijn mogelijk, maar hiervoor dient vooraf contact opgenomen te worden met Niekie Kids Design voor de kosten en de levertijd. Verzendkosten van een groter pakket zijn op aanvraag.

3 Afspraak, bestelling en levertijd
Bij muurschilderingen wordt via de mail of telefonisch een afspraak gemaakt wanneer ik kom voor de schildering. Bij schilderijen wordt na ontvangst van de bestelling per e-mail een bevestiging van de bestelling gestuurd. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Niekie Kids Design is bijgeschreven, verzendt Niekie Kids Design de bestelde artikelen binnen 3 weken (of na overleg eerder).
Op afspraak kunt u de producten ook ophalen.

4 Retourneren
Als een artikel bij aankomst niet goed of beschadigd is, dan kunt u het op eigen kosten retour sturen. U dient binnen 2 dagen na aflevering van de bestelling onder opgave van redenen en onder opgave van uw bank- of girorekeningnummer Niekie Kids Design
schriftelijk (e-mail/post) op de hoogte te stellen van het feit dat u de bestelling retourneert. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Niekie Kids Design zal de aankoopwaarde binnen 21 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen, m.u.v. producten voorzien van naam en/of geboortedatum en de op maat geschilderde artikelen. Niekie Kids Design behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat, dat het artikel al is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. Niekie Kids Design behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te
weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen
twee dagen na aflevering van de bestelling aan Niekie Kids Design per e-mail is gemeld.

5 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Niekie Kids Design. Op verzoek zendt Niekie Kids Design u een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden.

6 Garantie
Niekie Kids Design staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen en kleine verschillen in het ontwerp. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage, het niet in acht nemen van onderhoudsadvies of die te wijten zijn aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

7 Overmacht en aansprakelijkheid
Niekie Kids Design is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Niekie Kids Design en transportstagnatie. De opdrachtgever is gehouden Niekie Kids Design te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Niekie Kids Design zouden kunnen doen gelden.

knutselen thuis kinderfeestjes schminken en muurschilderingen